Analiza vina

Analiza vina radi se prema Pravilniku o fizikalno – kemijskoj metodi analize mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina NN 106/04, a skladu sa odredbama propisanima u Zakonu o vinu NN 96/03.

1. Analiza grožđa i mošta prije i tijekom berbe

Relativna gustoća
Sadržaj ukupnih kiselina
Sadržaj sladora refraktometrom i Oechsleovom moštnom vagom
Sadržaj sladora (jodometrija)
Određivanje Ph vrijednosti

2. Analiza vina

Alkoholna jakost (vol %)
Sadržaj ukupnih kiselina (g/L)
Sadržaj hlapljivih kiselina (g/L)
Sadržaj ukupnog suhog ekstrakta (g/L)
Sadržaj ukupnog SO2 (mg/L)
Sadržaj slobodnog SO2 (mg/L)
Sadržaj neprevrelog šećera (g/L)
Sadržaj pepela (g/L)
Određivanje Ph vrijednosti